Land & språk: Sweden / Swedish
Åter­för­säl­ja­re logga in

Registerbeskrivning

Data­skydds­be­skriv­ning

Kytola Instruments Oy / Kytölä Instrument Ab kundregister

Version 1.0, utarbetad 15.5.2018. Inga tidigare versioner, inga ändringar.

1. Registeransvarig

Kytölä Instrument Ab
Ringborregatan 1
721 34 Västerås

Tel: 021 304 340
Fax: 021 304 344
Email: info@kytola.se

FO-nummer: 556280305501
samt
Kytola Instruments Oy
Box 5
Olli Kytölän tie 1
FI-40951 Muurame, Finland

Tfn: +358 207 790 690
Fax: +358 14 631 419
E-post: kytola@kytola.se

FO-nummer: FI16396572

2. Kontaktperson ansvarig för registret

Kytola Instruments Oy / Kytölä Instrument Ab: marknadsföring
Box 5
Olli Kytölän tie 1
FI-40951 Muurame, Finland

Tfn: +358 207 790 690
Fax: +358 14 631 419
E-post: marketing@kytola.com

3. Registrets namn

Kytola Instruments Oy / Kytölä Instrument Ab:s kundregister

4. Rättsgrund och ändamål för behandlingen av personuppgifter

Rättsgrundsavtal enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, där en anställd hos Kytola Instruments Oy / Kytölä Instrument Ab är registrerad och/eller har kontaktat vårt företag yrkesmässigt. Grund för behandlingen av personsuppgifter kan även vara personens samtycke (dokumenterat, frivilligt, identifierat, medvetet och entydigt).

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter är marknadsföring på traditionellt sätt, såsom direktmarknadsföring samt elektronisk marknadsföring (nyhetsbrev) om kunden inte har förbjudit användningen av personuppgifter för marknadsföring. Dessutom är ändamålet med behandlingen av personuppgifter kontakt med kunder, upprätthållande av kundrelationer, profilering av kundsegment samt insamling av information som är väsentlig för Kytola Instruments Oy / Kytölä Instrument Ab:s affärsverksamhet.

5. Registrets datainnehåll

Uppgifter som lagras i registret är personens namn, kontaktuppgifter till arbetet (företag, telefonnummer, e-postadress, adress), ev. kundnummer, nätverksanslutningens IP-adress, kakor från webbsidan, data om beställda produkter/tjänster samt ev. ändringar i dessa, reklamationer, faktureringsuppgifter, beteendeuppgifter i samband med marknadskommunikation och internetinnehåll, information om ömsesidiga kundmöten och korrespondens gällande affärsverksamhet, övriga uppgifter om kundrelationer och tjänster. Uppgifterna behandlas så länge den registrerade personen har en arbets- eller affärsrelation med Kytola Instruments Oy / Kytölä Instrument Ab. På begäran av den registrerade upphör behandlingen av uppgifterna tidigare.

Registret är avsett endast för myndiga personer och innehåller därför inte uppgifter om personer under 18 år.

6. Regelmässiga datakällor

Uppgifter som ska sparas i registret erhålls i huvudsak genom förfrågan hos kunden eller som en följd av en köphändelse men även via elektroniska formulär (t.ex. på webbsidorna), via e-post, telefon, från avtal, kundmöten och övriga tillfällen där kunden överlämnar sina uppgifter. Kontakt- och kunduppgifter kan också samlas in genom olika tävlingar och marknadsföringskampanjer. Förbud mot direktmarknadsföring sparas på basis av ett separat meddelande från kunden.

7. Regelmässiga överlämnanden och överföring av data utanför EU eller EES

Vi överlämnar inte och säljer inte uppgifter till tredje part. Om lagen som ska tillämpas kräver det kan personuppgifter ändå överföras eller överlämnas till myndigheter.

Uppgifter kan publiceras till den del som man kommit överens om med den registrerade personen.

8. Principer för skydd av registret

Vid behandlingen av registret iakttas försiktighet, och data som behandlas med hjälp av informationssystem skyddas på vederbörligt sätt. När registeruppgifter sparas på internetservrar ser man till att utrustningens fysiska och digitala dataskydd är relevant. Den registeransvariga ser till att sparade uppgifter samt servrarnas användningsrätt och övriga uppgifter som är kritiska med tanke på personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och på uppdrag enbart av de anställda eller partner som har detta i sin arbetsbeskrivning.

Anställda som behandlar kundregisteruppgifter är bundna av tystnadsplikt. Uppgifter berättas eller överlämnas till utomstående endast på grund av lag som baserar sig på anmälningsskyldighet såsom på kundens egen begäran eller myndigheternas lagstadgade begäran. Systemet skyddas med tekniska lösningar.

9. Dina rättigheter som registrerad person

Rätten att kontrollera

Kytola Instruments Oy / Kytölä Instrument Ab dig rätt att kontrollera dina personuppgifter som vi behandlar. Du kan kontakta oss och be oss att berätta vilka uppgifter vi har om dig och grunden för behandlingen av dessa. Om det har förflutit mindre än 12 månader sedan din senaste uppgiftsbegäran kan vi kräva en avgift för att vidta åtgärder enligt din begäran. Begäran skickas skriftligt till marketing@kytola.com och den besvaras inom 14 dagar från det att vi har kvitterat mottagandet av ditt meddelande.

Rätten att begära korrigering av uppgift

Du har också rätt att få en felaktig, inexakt, ofullständig, inaktuell eller onödig uppgift korrigerad eller kompletterad. Individuell skriftlig begäran skickas till marketing@kytola.com och den besvaras inom 14 dagar från det att vi har kvitterat mottagandet av ditt meddelande.

Rätten att begära radering av uppgift

Du kan också be oss att radera dina personuppgifter från vårt register. Vi vidtar åtgärder enligt din begäran om vi inte har legitima skäl att inte radera uppgifter till exempel för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Uppgifterna raderas nödvändigtvis inte omedelbart från alla våra säkerhetskopie- eller andra motsvarande system. Individuell skriftlig begäran skickas till marketing@kytola.com och vi strävar efter att besvara den utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från det att vi har kvitterat mottagandet av ditt meddelande.

Rätten att göra invändningar

Du kan också begära begränsningar i behandlingen av dina personuppgifter om uppgifter behandlas för andra ändamål än för utförandet av våra tjänster eller för att fullgöra en lagstadgad skyldighet. Du kan också invända dig mot behandlingen av dina personuppgifter i fortsättningen även om behandlingen baserar sig på samtycke som du gett tidigare.

Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter

Du kan be oss att begränsa behandlingen av vissa av dina personuppgifter. Begäran gällande begränsning av behandlingen av uppgifter kan leda till mera begränsade möjligheter att använda våra internetsidor samt våra tjänster.

Rätten att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Du har rätt att få dina personuppgifter från oss i ett strukturerat och allmänt använt format så att du kan förmedla uppgifterna till en annan registeransvarig.

Du kan använda dig av dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till marketing@kytola.com

eller genom att kontakta oss via ovannämnda adresser. Den registrerade personen ska i första hand göra sin begäran från den e-postadress som hen använder i sina kontakter med Kytola Instruments Oy / Kytölä Instrument Ab och som Kytola Instruments Oy / Kytölä Instrument Ab har sparat i den aktuella personens användardata, och svaret på begäran skickas till den e-postadressen.

Förutom ovannämnda rättigheter och övriga rättigheter har du enligt lag garanterad rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten, speciellt i den medlemsstat där du är stadigvarande bosatt eller har fast anställning eller om brott mot personuppgiftsförordningen har skett

Kontaktinformation

Kontakta oss

Säljkontor, Sverige

Kytölä Instrument AB
Ringborregatan 1
721 34 Västerås

Hidden
Hidden
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Sälj

dataskyddsbeskrivning

Where are you from?

Please select your country to browse in your own language and local units.